Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV


 


Ochrana osobných údajov je pre R.O.Group, veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov. 
Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov.
Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

R.O. Group, s.r.o.
Konateľ spoločnosti : Peter Šupák
Sídlo spoločnosti : Jána Derku 286/45
Obchodný register: 36318/R
Identifikačné číslo spoločnosti:
Poverený zástupca: Nie je ustanovený
IČO : 51 668 106
DIČ : 2120738532

Kde uchovávame vaše údaje?
Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v rámci Slovenskej republiky. Každé takéto spracúvania osobných údajov sa vykonáva v súlade s uplatniteľnými predpismi.
Kto má prístup k vašim údajom?
Vaše údaje spracúva výhradne konateľ spoločnosti.
Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás.
Aký je právny základ na spracovanie?
Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.
Aké máte práva?

Právo na prístup:  
Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať R.O. Group, a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.
Právo na prenosnosť:
Vždy, keď R.O.Group, spracúva vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.
Právo na vymazanie: 
Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva R.O.Group, kedykoľvek okrem týchto situácií:
*máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,
*máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
*máte nevyrovnaný dlh u R.O.Group bez ohľadu na spôsob platby,
*ak existuje podozrenie, že ste v priebehu posledných štyroch rokov zneužili naše služby, alebo sa potvrdilo takéto podozrenie,
*váš dlh bol v priebehu posledných troch rokov predaný tretej strane alebo v priebehu jedného roka v prípade zosnulých zákazníkov,
*vaša žiadosť o úver bola zamietnutá v priebehu posledných troch mesiacov,
*ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.
Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu: 
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme R.O.Group. Spoločnosť R.O.Group, nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.
Vaše právo namietať voči priamemu marketingu: 
Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu.
Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto: 
* sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch,Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo požiadať, aby R.O.Group, obmedzilo spracovanie vašich osobných údajov za týchto okolností:
*ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme R.O.Group. Spoločnosť obmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.
*ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, R.O.Group musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.
*ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.
*ak R.O.Group už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.    
Ako môžete uplatňovať svoje práva?
Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vyhradili personál, ktorý Vám odpovie na otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov. Môžete sa s ním skontaktovať na: rogroup.sro@gmail.com
Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu:  
Ak sa domnievate, že R.O.Group spracúva vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať.
Aktualizácie nášho Vyhlásenia o ochrane údajov:
Možno bude potrebné aktualizovať naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Posledná verzia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je vždy dostupná na našej webovej stránke. Všetky podstatné zmeny Vyhlásenia o ochrane osobných údajov oznámime, napríklad účel používania osobných údajov, totožnosť prevádzkovateľa alebo vaše práva.

 

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ONLINE NÁKUPPrečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vášho online nákupu u R.O.Group spracovaním vašich objednávok a vrátení tovaru prostredníctvom našich online služieb a na posielanie oznámení o stave doručenia alebo v prípade akýchkoľvek problémov s doručením vášho tovaru. 
Vaše osobné údaje použijeme na spracovanie vašich platieb.
Vaše údaje použijeme aj na spracovanie sťažností a záručných záležitostí produktov. Vaše osobné údaje sa používajú na vašu identifikáciu a na overenie vášho legálneho veku na online nakupovanie a na potvrdenie vašej adresy u externých partnerov. 
Chceme vám ponúkať rôzne možnosti platieb a vykonávame analýzu na zistenie toho, aké možnosti platby sú pre vás k dispozícii, vrátane vašej histórie platieb a úverových kontrol. 
Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: 
* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, emailová adresa a telefónne číslo,
* platobné informácie a história platieb,
* úverové informácie,
* informácie o objednávke.
Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Vaše osobné údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytovať služby uvedené vyššie, spoločnostiam na overenie vašej adresy, distribučným dodávateľom v súvislosti s doručením vašej objednávky. Poskytovateľom platobných služieb pre vašu platbu.
Upozorňujeme, že mnohé tieto prijímajúce spoločnosti majú samostatné právo alebo povinnosť spracúvať vaše osobné údaje.
Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné na to, aby spoločnosť R.O.Group mohla plniť služby riadenia a doručenia objednávky pre vás.
Ako dlho uchovávame vaše údaje?
V prípade zákazníkov s hosťovským účtom uchovávame osobné údaje 6 mesiacov od posledného nákupu.
 

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE PRIAMY MARKETINGPrečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme, aby sme vám mohli posielať marketingové ponuky, informačné prieskumy a pozvánky prostredníctvom emailov, textových správ, telefonicky a poštou.
S cieľom optimalizovať vašu interakciu s R.O.Group vám poskytneme náležité informácie, odporúčané produkty, pošleme vám pripomienky produktov, ktoré ste nechali v nákupnom košíku, a budeme vám posielať personalizované ponuky. Všetky tieto skvelé služby sú založené na vašich predchádzajúcich nákupoch, na tom, na čo ste klikli, a na informáciách, ktoré ste nám poskytli.
Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: 
* Kontaktné informácie, ako sú emailová adresa, telefónne číslo a PSČ
* Informácie, či chcete aktualizácie pre deti (ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť)
* Rod (ak sa rozhodnete nám ho poskytnúť)
* Informácie o tom, na aké produkty a ponuky ste klikli
Ak máte účet R.O.Group, budeme spracovať aj vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s týmto účtom a členstvom, ako sú:
* Meno
* Adresa
* Vek
* História nákupov
* Informácie o tom, ako ste navigovali a klikali na stránke 
Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, mediálnym agentúram a technickým dodávateľom na distribúciu fyzického a digitálneho priameho marketingu. 
Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám mimo skupiny R.O.Group. 
Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je založené na vašom súhlase, keď súhlasíte s priamym marketingom. Okrem poštového marketingu vrátane katalógov, ktoré vám budú zasielané na základe nášho oprávneného záujmu.
Vaše právo na stiahnutie súhlasu:
Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a namietať voči priamemu marketingu.
Keď tak urobíte, R.O.Group vám nebude posielať žiadne ďalšie ponuky priameho marketingu či informácie založené na vašom súhlase.
Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:
* sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových zásielkach,Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame pre priamy marketing, kým nestiahnete svoj súhlas. 
V prípade emailového marketingu vás považujeme za neaktívneho zákazníka, ak ste v priebehu posledného roka neotvorili email.  Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje zmazané.


 

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČET R.O.GroupPrečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje použijeme na vytvorenie a spravovanie vášho osobného účtu, aby sme vám mohli zabezpečiť personalizovanú a relevantnú skúsenosť s R.O.Group.  Poskytneme vám históriu objednávok a informácie o vašich objednávkach a umožníme vám upravovať nastavenia svojho účtu (vrátane marketingových preferencií). Poskytneme vám tiež jednoduchý spôsob na udržiavanie správnych a aktuálnych informácií, ako sú kontaktné informácie a platobné informácie.  Ďalej vám umožníme ukladať si tovar v nákupnom košíku, ponúkneme vám odporúčania vašej veľkosti a umožníme vám hodnotiť a recenzovať produkty, ktoré ste si od nás kúpili.Aké druhy osobných informácií zhromažďujeme?
Vždy spracúvame vašu emailovú adresu a heslo, ktoré nám poskytnete, keď sa prihlásite do účtu R.O.Group.  Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť:
* kontaktné informácie, ako sú meno, adresa, telefónne číslo,
* dátum narodenia, 
* rod,
* krajina,
* nastavenia účtu,
* šifrované informácie o platobnej karte.
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov, keď urobíte nákup:
* história objednávok,
* informácie o doručení,
* história platieb.
Spracúvame aj tieto kategórie osobných údajov spojených so súbormi cookies:
* história klikania,
* história navigácie a prehliadania.
Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa postupujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť uvedené služby, na optimalizáciu webovej stránky využívame webové agentúry a analytické nástroje na hodnotenie produktov.
Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov pre váš účet je založené na vašom súhlase, keď si vytvoríte účet R.O.Group.
Spracovanie vašich osobných údajov na to, aby sme vám mohli poskytnúť náležité informácie o produktoch, je založené na našom oprávnenom záujme.
Vaše právo na stiahnutie súhlasu:
Máte právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Keď tak urobíte, váš účet prestane existovať a R.O.Group vám nebude môcť poskytovať služby uvedené vyššie.
Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame, pokiaľ máte aktívny účet v R.O.Group. 
Máte právo kedykoľvek ukončiť svoj účet, ak sa rozhodnete tak urobiť, váš účet prestane existovať a budete sa považovať za neaktívneho zákazníka. Vaše osobné údaje budeme uchovávať, ak existujú právne požiadavky a ak je otvorený spor.
Budeme vás považovať za neaktívneho majiteľa účtu, ak:
*nezadáte žiadne objednávky po dobu 3 rokov alebo 
*sa neprihlásite po dobu 2 rokov, Po ukončení vášho účtu budú vaše údaje vymazané.
Vaše právo namietať voči spracovaniu údajov:
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme R.O.GROUP, s napísaním na adresu razeneobklady@gmail.com Váš účet bude vymazaný a my vám nebudeme môcť ďalej poskytovať služby.
 

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV – PLNENIE ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍPrečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje používame na splnenie povinností stanovených v právnych predpisoch, súdnych rozsudkoch a rozhodnutiach orgánov.
Zahŕňa to používanie vašich osobných údajov na zhromažďovanie a overovanie účtovných údajov na dodržiavanie účtovných predpisov.
Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Spracúvame tieto kategórie osobných údajov
*číslo zákazníka,
*číslo objednávky,
*meno,
*poštová adresa,
*výška transakcie,
*dátum transakcie.
Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Vaše údaje sa budú poskytovať v rámci skupiny spoločnosti R.O.Group .Vaše osobné údaje poskytneme účtovnej spoločnosti, ktoré poskytujú riešenia pre účtovný systém.
Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné, aby R.O.Group mohlo plniť svoje zákonné povinnosti.
Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Vaše údaje uchovávame v súlade s účtovnými predpismi v Slovenskej republike.


VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE SÚBORY COOKIES


Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve. Ak využívate naše služby, predpokladáme, že súhlasíte s využívaním takéhoto súboru cookie.
Ako používame súbory cookies?
Trvalé cookies používame na uloženie informácií o vašej voľbe prvej stránky a informácií o vás pri opakovanom prihlasovaní sa, ak zvolíte možnosť „Zapamätaj si ma“.  Cookies používame na uloženie vašich obľúbených produktov.
Dočasné súbory cookies používame napríklad, keď použijete funkciu filtrovania produktov, na kontrolu, či ste sa prihlásili alebo či ste vložili tovar do svojho nákupného košíka. 
Používame súbory cookies prvých a aj tretích strán na zhromažďovanie štatistických údajov a údajov o používateľoch v agregovanej a individuálnej forme v analytických nástrojoch na optimalizáciu našej stránky a poskytovanie relevantných marketingových materiálov.  .
Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré vykonávajú sledovanie medzi stránkami, aby sme vám mohli poskytovať marketing na iných stránkach/kanáloch.
Aké druhy osobných informácií spracúvame?
Vaše ID súborov cookies spájame s vašimi osobnými údajmi poskytnutými a zhromaždenými v súvislosti s vaším účtom alebo členstvom v klube, len ak ste sa prihlásili do svojho účtu alebo klubu R.O.Group. 
Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na to, aby sme vám mohli poskytnúť služby uvedené vyššie, pre analytický nástroj na zhromažďovanie štatistických údajov na optimalizáciu našej stránky a na to, aby sme vám mohli poskytovať relevantné materiály.
Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?
Vaše súbory cookies spojíme s vašimi osobnými údajmi, len ak ste sa prihlásili do účtu R.O.Group.
Ak ste sa prihlásili do svojho účtu, právny základ je založený na našom oprávnenom záujme. 
Ak ste sa prihlásili do klubu R.O.Group, právnym základom je plnenie podmienok spoločnosti R.O.Group.
Ako dlho uchovávame vaše údaje?
Spoločnosť R.O.Group neuchováva vaše osobné údaje. Súbory cookies môžete jednoducho vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu. Pokyny o tom, ako manipulovať so súbormi cookies a vymazať ich, nájdete vo svojom prehliadači v časti „Pomoc.“ Môžete si zvoliť možnosť deaktivovať súbory cookies alebo dostávať správu o každom zaslaní súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Upozorňujeme, že ak si zvolíte možnosť deaktivácie súborov cookies, nebudete môcť plne využiť všetky naše funkcie.
 
 
Všetky logá, texty, videá a fotografie uverejnené na doméne www.razeneobklady.sk sú majetkom firmy R.O. Group s.r.o. podľa zákona č.618/2003 (autorský zákon). Ich kopírovanie a rozširovanie akýmkoľvek spôsobom je zakázané bez nášho písomného súhlasu.
Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Informácie sa zdieľajú s Google. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií nájdete tu.
Rozumiem